Logo Logo
Hibe Desteği Kapsaminda Olan İşletme Giderleri

Aşağıdaki işletme dönemi harcama kalemleri için en fazla 1 yıl süresince hibe desteği sağlanır;

 Yatırımını tamamlamış küçük işletmelere, aşağıdaki gider kalemlerinden biri veya birkaçı esas alınarak;

Kira Gideri Desteği

İşletme tarafından sözleşme yapılarak teknolojik ürünün üretilmesi amacıyla kiralanan kapalı alan/alanların yıllık net kira bedeli üzerinden (KDV/Stopaj ve ortak giderler hariç) en fazla %75 oranında destek sağlanır. Kira kontratlarında veya sözleşmelerinde belirlenen bedellerin yanı sıra, yatırımın yapıldığı bölgedeki ortalama kira rayiç bedelleri de dikkate alınır. Kira gideri yıllık kira giderinin en fazla % 75’i kadar, destek sağlanır.

Enerji Gideri Desteği

İşletmeye; teknolojik ürünün üretimine yönelik kullanılan elektrik ve doğal gaz enerjisine ait yıllık fatura tutarları üzerinden en fazla %75 oranında destek sağlanır. Desteklenecek  enerji giderlerinin üretim amaçlı olması esastır. İdari bina, depo, sosyal tesis ve buna benzer alanlara ait enerji giderleri desteklenmez. Enerji giderleri üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla % 75’i kadar,

Personel Gideri Desteği

İşletmenin yöneticileri ve ortakları ve bunların 1. derece yakınları (eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğu) dışında istihdam edilen yıllık çalışan personel sayısı kadar, başvuru tarihindeki o yılın başında ilan edilen brüt asgari ücret tutarının %75’i oranında destek sağlanır Yıllık istihdam edilen personel için o yıl uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla %75’i kadar,

İşletme gideri desteğinden yararlanan işletmeler, üretim konusu ile ilgili yurt içi ve/veya yurt dışındaki teknoloji, Ar-Ge ve yenilik projeleri bağlamındaki kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını geliştirmek ve koordine etmek amacıyla bir personel istihdam edebilirler. Bu personelin maaşının brüt asgari ücret tutarı hibe desteği kapsamındadır.

-En az yüksek lisans mezunu olması,

-Yatırım konusu ile uyumlu sektör/sektörlerde en az 5 yıl çalışmış olması,

-Üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yatırım, Devlet destekleri, fayda maliyet analizi gibi konularda bilgi ve deneyime sahip olması gerekmektedir.

DİĞER  HİZMET ALIMLARI

İşletmelerin yaptıracakları  fizibilite  raporuna  yönelik  danışmanlık  ve  hizmet  alımı  giderinin,  en fazla 100.000 TL’ye kadar olan kısmı destek kapsamında değerlendirilir.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler