Logo Logo
Hibe Desteği Kapsamında Olan Makine Teçhizat Giderleri

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında yatırıma konu teknolojik ürünün üretilmesi için gerekli ve fizibilite raporu gideri hariç olmak üzere başvuru tarihinden sonra gerçekleştirilmiş olan aşağıdaki giderler hibe desteği  kapsamındadır;

a)Ana makine ve teçhizat:

Yatırım projesine konu teknolojik ürünün üretilmesi ile doğrudan ilişkili olan; en az bir parçası uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan; malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler; tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen yerli ve ithal yeni makineler grubu ile bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar veya makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçlerinin satın alma bedellerinin KDV hariç toplamından oluşur. Yurt içinden sağlanacak olanların fabrika teslim bedelleri, yurt dışından temin edileceklerin ise FOB teslim bedelleri (ithal edilen ülke limanındaki teslim bedeli) dikkate alınır.

b)Yardımcı makine ve teçhizat:

Yatırıma konu teknolojik ürünün üretilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan ancak, ürünün nihai halini alabilmesi için gerekli olan ve ana makine teçhizatın faal olarak çalıştırılmasına yardımcı olan asgari makine teçhizat ve bunlara ilişkin araç-gereç ve donanımlarının KDV hariç bedellerinin toplamından oluşur. İthal edilenler için FOB teslim bedelleri (ithal edilen ülke limanındaki teslim bedeli) dikkate alınır.

c)Taşıma ve sigorta:

Makine ve teçhizatın yurtdışından alınması durumunda; sadece Türkiye sınırları dahilinde makine ve teçhizatın yatırım yerine teslim edilmesine kadar gerçekleşen  tüm taşıma ve sigorta giderlerini kapsar. Makine ve teçhizat ithalatı, yatırım yerine teslim bedeli üzerinden anlaşılarak yapılmış ise taşıma ve sigorta giderleri, satıcı firma tarafından üstlenileceğinden ayrıca yurtiçi taşıma ve sigorta bedelleri destek kapsamında değerlendirilmez. Yurtiçinden satın alma durumunda ise satın alma yerinden yatırım yerine kadar yapılacak tüm taşıma ve sigorta giderlerini kapsar.

ç)Montaj:

Gerekli tüm makine ve teçhizatın montajları ile ilgili tüm masrafların, fatura veya fatura yerine geçer belgeler dâhilinde KDV/Stopaj hariç bedelleri destek kapsamında değerlendirilir. Satın alınan makine teçhizatın satıcı firma tarafından montajı dâhil anlaşılarak satın alınması halinde ayrıca montaj bedelleri destek kapsamında değerlendirilmez.

d)Fizibilite raporu gideri:

İşletmelerin, yatırım projesi için yaptıracakları yapılabilirlik raporuna yönelik danışmanlık veya hizmet harcamalarının KDV hariç bedellerinden oluşur. Fizibilite raporu, yatırım proje tutarının 5.000.000 TL ve üstü olması halinde zorunludur.Hibe Kurtlarından Tavsiyeler