Logo Logo
1601 TÜBİTAK Hibe Desteği Kapsamı Nedir?

Program  kapsamında  desteklenen  projeler  geri  ödemesiz  (hibe)
olarak desteklenir. Destek  süresi  üst  sınırı,  süre  uzatımı  dahil  36  ayı  geçmemek  kaydıyla  çağrı
duyurusunda  belirtilir. Program kapsamında desteklenecek projelere geri ödemesiz (hibe)
olarak  %100’e  kadar  destek  sağlanır.  Proje  bütçesi  üst  sınırı  ve  destek  oranı  çağrı
duyurusunda belirtilir.

Desteklenen gider kalemleri;

 

a) Personel giderleri

b) Proje Teşvik İkramiyesi

c) Bursiyer giderleri

d)  Proje  ekibinin  proje  faaliyetlerine  ilişkin  seyahat  giderleri  kapsamında;  uçak,tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ileBilim Kurulunca belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri ödenir.

e) Hizmet alımları (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil)

f)  Alet,  teçhizat,  yazılım  ve  yayın  giderleri  (bu  destek  kalemi  projenin  destekkapsamına alınan bütçesinin %10’nunu geçemez),

g) Toplantı, tanıtım, organizasyon ve ödül giderleri,  (proje ekibinin ve katılımcılarınyol, konaklama ve gündelik giderleri, tanıtım materyali, basım yayım giderleri, posta/kargove iletişim giderleri, web hizmet giderleri, toplantı salonu kirası, ikram hizmeti, kırtasiye vb.giderler), 

h)  Maliye  Bakanlığınca  her  yıl  yayımlanan  yeminli  mali  müşavirlik  asgari  ücrettarifesinde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücrettarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri, 

i)  Genel  giderler,  proje  faaliyetlerini  yürütmek  amacıyla  gerçekleşen;  destekpersoneli,  elektrik,  su,  gaz,  bakım-onarım,  haberleşme,  malzeme  ve  sarf  vb.  giderlerekarşılık  projenin  destek  kapsamına  alınan  bütçesinin  en  fazla  %15’ine  isabet  eden  tutarolup, üst  sınır çağrı duyurusunda belirtilir.   Proje özel hesabına aktarılan genel gider  tutarı,Kuruluşa ait başka bir hesaba transfer edilerek bu Uygulama Esaslarında belirtilen kapsamda
Kuruluşun tabi olduğu mevzuata göre harcanır. Aktarmaya ilişkin belge, Mali Rapor’da yer alır.

Genel giderlere ilişkin harcama ve giderler için beyan yeterli olup ayrıca belge aranmaz.

 Hibe Kurtlarından Tavsiyeler