Logo Logo
Hangi Giderler Hibe Desteği Kapsamı Dışındadır

Bakanlıkça yapılacak yardım çerçevesinde kabul edilmeyecek maliyetler, aşağıdaki kalemlerden oluşur.

-Gayrimenkul ve taşıt alımı ile inşaat yapım işleri,

-Proje sahibi dernek yöneticileri ile proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan tazminat, ceza, faiz ve sair giderler,

- Borçlar,zarar veya borç  karşılıkları,

-Hali hazırda başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri,

-İkinci el demirbaş alımları,

-Kur farkından  doğan zararlar,

-Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin giderleri,

-Başvuru sahibinin proje kapsamında işbirliği yaptığı kurum ve kuruluştan yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler,

-Proje bütçesinde yer verilmeyen harcamalar,(EFT,Havale vb.)

-Projenin amacı ile ilgisi olmayan harcamalar,

-Proje bütçesinde yer alan insan kaynakları, demirbaş ve malzeme, tanıtım ve görünürlük kalemlerinde yer alması gereken harcamaların diğer kalemine eklenmesi halinde yapılan   harcamalar,

Aşağıda sayılan giderler hiçbir şekilde Hibe Proje Bütçesinden karşılanmaz;

-Para cezası, faiz, gecikme zammı,

-Döviz kuru zararları,

-Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,

-İkinci el ekipman alımı,

-Arsa, bina ve taşıt alımı,

-Yapım işleri (inşaat vb.)

-İdari ve mali cezaların asıl ve ferileri ile mahkeme giderleri ve istimlak bedelleri

-Hali hazırda başka bir çerçevede/programda finanse edilen kalemler

-Proje hazırlama çalışmalarının maliyetleri

-Proje teklifinde öngörülen faaliyetler dışındaki faaliyetler için yapılan harcamalar (bakanlık onayıyla yapılan faaliyet değişiklikleri hariç)

-Proje faaliyetleri ile açıkça ilişkili olmayan ya da raporlanan faaliyetlerin dışında yapılan tüm harcamalar

 -Proje uygulama dönemi dışında gerçekleşmiş faaliyetlere yönelik harcamalar

-Belgelendirilmemiş her türlü harcama.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler