Logo Logo
Hangi Tür Projeler Hibe Desteği Kapsamındadır?

Hibe  desteği kapsamında olan örnek proje konuları

Gönüllülük Projeleri ( hibe  desteği kapsamindadir)

Fiziki güç, zaman, bilgi, beceri, sanatsal yetenek gibi imkân ve özelliklerinden bir veya birkaçını proje çalışmaları için kullanabilecek durumda olan ve bunun karşılığında parasal kazanç veya başka bir menfaat beklentisi taşımayan gençlerin katıldığı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik projelerdir.

 Öncelikli proje konuları:

v  Soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı, tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya'ya yönelik her türlü gönüllülük projeleri,

v  Çeşitli sebeplerle ülkemizde sığınmacı konumunda bulunan gençlere yönelik gönüllülük projeleri,

Proje konusu ile bağlantısı ve gerekliliği açık bir şekilde izah edildiği takdirde yerli ve yabancı katılımcıların, yurtiçi ve yurtdışı hareketliliği de, Program kapsamında desteklenebilecektir. Ülkelerin belirlenmesinde tarihsel, kültürel bağlarımızın olduğu ülkeler tercih edilmelidir. Yerli ve yabancı katılımcı gençlerin yurtdışında ve yurtiçinde eğitim, seminer, kurs, toplantı, araştırma, bilimsel çalışmalara katılımcı veya gözlemci olarak katılımlarına ve gönüllülük çalışmaları yapmalarına imkân sağlayacak projeler Bakanlığımızca desteklenecektir.   Ancak   yurtdışı   hareketliliğine   proje   bütçesinden   düşük miktarda kaynak ayrılacağından katılımcı sayısı sınırlı tutulmalı ve ulaşım giderlerini azaltıcı önlemler zamanında alınmalıdır.

Seyahat Giderleri, Gündelik Giderleri ve Diğer giderler (sigorta, pasaport harcı, vize ücreti, yurtdışı çıkış harcı gibi zorunlu giderler ile katılımcıların seminer, kurs, bildiri yayınlama için ödenmesi gereken katılım ücretleri ve aşı gibi koruyucu önlem giderleri gibi giderler.) Program kapsamında ödenebilecektir.

Sosyal Uyum Projeleri( hibe  desteği kapsamindadir)

Gençlerin sosyal uyumlarını güçlendirmeye, yaşam standartlarını iyileştirmeye, toplumla bütünleşmesine katkı sağlamaya, gençleri ikili ilişkilerde ve toplumsal ilişkilerde psiko-sosyal yönlerden destekleyerek daha sağlıklı ruh yapısına sahip bireylerin yetiştirilmesine yönelik projelerdir.

 Öncelikli proje konuları

v  Hedef kitlesini anne ve/veya babasını kaybetmiş ya da aile bütünlüğü bozulmuş olan gençlerin oluşturduğu, eğitim ve istihdam yollarıyla sosyal uyum amaçlayan projeler,

v  Hedef kitlesini meslek liselerinde eğitim gören gençler ile sanayi bölgesinde çalışan gençlerin oluşturduğu, kültür-sanat, spor ve hareketlilik yoluyla sosyal uyum amaçlayan projeler.

v  Çeşitli sebeplerle ülkemizde sığınmacı konumunda bulunan gençlere yönelik eğitim ve istihdam yollarıyla sosyal uyum amaçlayan projeler,

Madde Bağımlılığıyla Mücadele Projeleri( hibe  desteği kapsamindadir)

Gençlerin bağımlılık konusunda bilgilendirilmesi, bağımlılığın zararları hakkında bilinçlendirilmesi, tehlikenin aslında ne kadar yakınlarında olduğunun,  gençlere anlatılması oldukça önemli bir konudur.

Bağımlılıkla mücadele projelerinde; özellikle ortaokul ve lise düzeyindeki gençler bağımlılık tehdidi ve çevresel riskler hakkında bilgilendirilmeli; gençlere, bu sorunla yüz yüze geldiklerinde, nasıl davranmaları ve neden “hayır” demeleri gerektiği anlatılmalıdır.

Madde bağımlılığı geliştikten sonra bireye sunulacak adli ve idari hizmetlerle tedavi giderleri ve sosyal destekler çok fazla zaman ve para harcanmasına neden olmaktadır. Oysa madde bağımlılığı hakkında bilinçlendirilmiş ve erken yaşlardan itibaren hayata hazırlanmış bir birey, hem daha sağlıklı ve daha üretken olacaktır, hem de tasarruf edilen kaynaklar sayesinde, daha kapsamlı hizmet ve fırsatlardan istifade edebilecektir. Bu nedenle önleme faaliyetlerinin emek ve maliyet etkinliğinin daha yüksek olduğu ve daha verimli sonuçlar ürettiği söylenebilir.

Madde bağımlılığı geliştikten sonra içine düşülen kısır döngü ve yaşam boyu sürecek bir tedavi ihtiyacının ortaya çıkması, önleme çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

 Öncelikli proje konuları:

v  Madde bağımlılığıyla mücadele konusunda daha etkin sonuçlar alınması ve toplumsal faydanın daha geniş kitlelere yayılabilmesi  adına, hazırlanacak projenin STK - Belediye (Büyükşehir, İl ya da İlçe) işbirliği ile yürütülmesi sağlanmış/sağlanacak olan projeler.

Bağımlı olma riski göreceli olarak yüksek bölgelerde yaşayan, okuyan veya çalışan gençler ile hali hazırda herhangi bir maddeye karşı düşük ya da yüksek düzeyde bağımlılığı bulunan gençlerin, bağımlılığın yerine ikame edilebilecek doğru alanlara yönelmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla  gerçekleştirilecek eğitsel, kültürel, sportif vb. faaliyetleri içeren projeler Bakanlığımız tarafından desteklenecektir.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Projeleri( hibe  desteği kapsamindadir)

·         Gençlerimizin son yıllarda yoğun olarak karşılaştıkları sağlık sorunlarına yönelik koruyucu ve önleyici sağlık tedbirlerinin uygulanmasını ve bu sağlık sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan projeler,

·         Sağlık problemleri sebebiyle uzun süre yatılı tedavi görmek durumunda olan dezavantajlı gençlerimize yönelik moral motivasyon etkinliklerini içeren projeler,

·         Sporun sevdirilmesi ve hayat tarzı haline getirilerek tabana yayılması, gençlerin spor faaliyetlerine katılımının artırılması, sporda etik değerlerin korunması ile şiddetin engellenmesine yönelik projelerdir.

 Öncelikli proje konuları:

v  Engelli gençlerin spor ile rehabilitasyonunu amaçlayan spor projeleri,

Kültür Sanat Projeleri( hibe  desteği kapsamindadir)

Gençler tarafından hazırlanan kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilişkin projelerle gençliğin bu alanda ihtiyaç duyduğu faaliyetlerin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik projelerdir.Gençlerin fotoğraf, video ve yazı çalışmalarıyla, yaptıkları faaliyete dair izlenimlerini ve deneyimlerini paylaşmaları teşvik edilmelidir. Gerçekleştirilecek sergi ve gösterilerde, yapılan faaliyetlerin çıktıları ile birlikte gençlerin deneyimleri de paylaşılmalıdır. Proje kapsamında sanatçılarla (yazar, ressam, müzisyen, aktör vd.)  gençlerin birlikte vakit geçirmeleri sağlanabilir.

 Öncelikli proje konuları:

v  Geçmişten günümüze iz bırakmış ya da alanında rol model olarak  kabul edilen sembol isimleri, fikir adamlarını ya da eserlerini merkeze alan kültür ve sanat projeleri,

v  Engelli gençlerin sanatsal faaliyetlerle rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler.

Eğitim Projeleri( hibe  desteği kapsamindadir)

Gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, milli ve manevi yönlerden kişiliklerini geliştirmelerine katkı sağlanmasına, okulun özendirilmesi ve kariyer planlamasına yardımcı olunmasına yönelik olarak uygulanacak projelerdir.

Çalışan gençlerin eğitim seviyesinin yükseltilmesine veya yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler de bu kapsamda değerlendirilir.

Projenin hedef kitlesini oluşturan grubun ailesine, gençle iletişim, ergen psikolojisi, sağlıklı beslenme, hijyen vb. konularda verilecek eğitimler,  programın toplum üzerindeki olumlu etkisini arttıracaktır.

Proje konusu ile bağlantısı ve gerekliliği açık bir şekilde izah edildiği takdirde yerli ve yabancı katılımcıların yurtiçi ve yurtdışı hareketliliği de Program kapsamında desteklenebilecektir. Ancak yurtdışı hareketliliğine proje bütçesinden düşük miktarda kaynak ayrılacağından katılımcı sayısı sınırlı tutulmalı, ulaşım giderlerini azaltıcı önlemler zamanında alınmalıdır.

 Öncelikli proje konuları:

v  Toplumun temel yapı taşı olan aile kavramını merkeze alan ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaya yönelik eğitim projeleri.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri( hibe  desteği kapsamindadir)

Gençlerin bilim ve tekniğe ilgisini artıracak, ülkenin teknolojik kalkınmasına ve bilimsel gelişmesine katkı sağlayacak projeler ile “Gençlik” ve "Aile" alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar bu kapsamda değerlendirilecektir.

Türkiye’nin, Avrupa’nın en yoğun genç nüfusa sahip ülkesi olması, ülkemizde gençlik alanında yapılacak çalışmaların önemini arttırmaktadır. Genel olarak gençliğin ihtiyaçlarının ve sorunlarının tespit edilmesi ile bunlara çözümler sunulmasına yönelik bilimsel çalışmalar desteklenecektir.

Bilimsel araştırmalar, proje yürütücüsü sivil toplum örgütünde görev yapan bir akademisyen tarafından yapılabileceği gibi, farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyenlerden oluşan bir akademik heyet tarafından da gerçekleştirilebilir.Projelere ilişkin fotoğraf, video kaydı ve benzeri görsel/sesli materyal ile akademik  çalışmalar,    yayınlar  (tebliğ,  makale,  kitap  vb.)  ve  diğer    proje çıktıları proje ürünü olarak değerlendirilir. Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir. Ancak, proje ürünleri Bakanlık tarafından bedelsiz olarak kullanılabilir.

 Öncelikli proje konuları:

v  "Aile ve Gençlik", "Kuşak Çatışması ve Empati Kurma", “Kuşaklar Arası Dayanışma ve Değerlerin Aktarımı” gibi konularda yapılacak bilimsel araştırma projeleri.

Muhtelif Projeler( hibe  desteği kapsamindadir)

Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer konularda kalkınma planları, hükümet programları, politika belgeleri ve stratejik planlarda belirlenen hedef ve önceliklerin gerçekleştirilmesini amaçlayan projelerdir.

Hibe Kurtlarından Tavsiyeler